دبل جی

1 کالا

  • سوند حالب

    1- سوند را با رعایت شرایط استریل از بسته بندی خارج کنید. 2-در حالیکه گاید درجای خود قراردارد،سوند را از میان سیستوسکوپ وارد نمایید و تحت هدایت فلوروسکوپ به وارد کردن آن ادامه دهید تا به حالب و نقطه مورد نظر آن برسد. 3- در این مرحله با توجه به تشخیص جراح ممکن است سیستوسکوپ برداشته شود. 4- سوند حالب باید کاملاً در جای خود محکم شود تا از حرکت…