سوند حالبسوند حالب


1- سوند را با رعایت شرایط استریل از بسته بندی خارج کنید.
2-در حالیکه گاید درجای خود قراردارد،سوند را از میان سیستوسکوپ وارد نمایید

و تحت هدایت فلوروسکوپ به وارد کردن آن ادامه دهید تا

به حالب و نقطه مورد نظر آن برسد.

3- در این مرحله با توجه به تشخیص جراح ممکن است سیستوسکوپ برداشته شود.

4- سوند حالب باید کاملاً در جای خود محکم شود تا از حرکت اتفاقی آن که باعث آسیب زدن به مخاط و بافت می شود،پیشگیری کرده

باشیم.

در مواردی که کانتر در حین جراحی کارگذاشته می شود ، معمولاً با استفاده از بخیه در موضع ثابت و به پیوست نیز فیکس می شود.

این محصول استریل یکبار مصرف است و می بایست توسط جراح و ارولوژیست مورداستفاده قرارگیرد.

پس از مصرف ازبین برده شود .